百合

百合百合百合
目录
《中国药典》百合
《中药大辞典》百合
《中华本草》百合
《本草纲目》百合
《本草备要》百合
《本草便读》百合
《本草乘雅半偈》百合
《本草崇原》百合
《本草从新》百合
《本草撮要》百合
《本草分经》百合
《本草分经》百合
《本草害利》百合
《本草经解》百合
《本草经集注》百合
《本草蒙筌》百合
《本草求真》百合
《本草图经》百合
《本草新编》百合
《本草衍义》百合
《本草易读》百合
《本草择要纲目》百合
《本经逢原》百合
《长沙药解》百合
《得配本草》百合
《雷公炮制药性解》百合
《名医别录》百合
《神农本草经》百合
《神农本草经百种录》百合
《食疗本草》百合
《食物疗法》百合
《中药炮制》百合
《汤液本草》百合
《吴普本草》百合
《新修本草》百合
《药笼小品》百合
《增广和剂局方药性总论》百合
《证类本草》百合
《中药学》百合
《千金翼方》百合
《侣山堂类辩》百合
《老年食养食疗》百合
《顾松园医镜》百合
《医学入门》百合
《冯氏锦囊秘录》百合
中药功效分类

《中国药典》:百合

【拼音名】Bǎi Hé

【英文名】BULBUS LILII

【别名】野百合、喇叭筒、山百合、药百合、家百合

【来源】本品为百合科植物卷丹Lilium lancifolium Thunb.、百合Lilium brownii F.E.Brown var. viridulum Baker 或细叶百合Lilium pumilum DC. 的干燥肉质鳞叶。秋季采挖,洗净,剥取鳞叶,置沸水中略烫,干燥。

【性状】本品呈长椭圆形,长2~5cm,宽1~2cm,中部厚1.3~4mm。表面类白色、淡棕黄色或微带紫色,有数条纵直平行的白色维管束。顶端稍尖,基部较宽,边缘薄,微波状,略向内弯曲。质硬而脆,断面较平坦,角质样。无臭,味微苦。

【鉴别】取本品粗粉3g,加90%酸性乙醇(用稀硫酸调节pH值至2~3)50ml,加热回流1小时,滤过,滤液蒸至近干,加水30ml,加热使溶解,放冷,滴加氢氧化钠试液调节pH值至9~10,用氯仿振摇提取4次,每次15ml,合并氯仿液,加适量无水硫酸钠搅拌滤过,滤液蒸干,残渣加氯仿0.5ml使溶解,作为供试品溶液。另取百合对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取供试品溶液15μl、对照药材溶液10μl,分别点于同一硅胶GF<[254]>薄层板上,以氯仿-甲醇-醋酸乙酯(22:5:6)为展开剂,置氨蒸气预饱和的展开缸内,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【炮制】蜜百合:取净百合,照蜜炙法(附录Ⅱ D)炒至不粘手。每100kg百合,用炼蜜 5kg。

【性味】甘,寒。

【归经】归心、肺经。

【功能主治】养阴润肺清心安神。用于阴虚久咳痰中带血,虚烦惊悸失眠多梦,精神恍惚。

【用法用量】6~12g。

【摘录】《中国药典》

中药功效分类

《中药大辞典》:百合

【出处】《本经》

【拼音名】Bǎi Hé

【别名】白百合(《日华子本草》),蒜脑薯(《纲目》)。

【来源】为百合科植物百合、细叶百合、麝香百合及其同属多种植物鳞茎的鳞叶。秋、冬采挖,除去地上部分,洗净泥土,剥取鳞片,用沸水捞过或微蒸后,焙干或晒干。

【原形态】①百合,又名:重迈、中庭(《吴普本草》),重箱、摩罗、强瞿、中逢花(《别录》),强仇(陶弘景),百合蒜(《玉篇》),夜合花(《本草崇原》)。白花百合(《救生苦海》)。

多年生草本,高60~lOO厘米。鳞茎球状,白色,肉质,先端常开放如荷花状,长3.5~5厘米,直径3~4厘米,下面着生多数须根。茎直立,圆柱形,常有褐紫色斑点。叶4~5列互生;无柄;叶片线状披针形至长椭圆状披针形,长4.5~10厘米,宽8~20毫米,先端渐尖,基部渐狭,全缘或微波状,叶脉5条,平行。花大,单生于茎顶,少有1朵以上者;花梗长达。3~10厘米;花被6片,乳白色或带淡棕色,倒卵形;雄蕊6,花药线形,丁字着生;雌蕊1,子房圆柱形,3室,每室有多数胚珠,柱头膨大,盾状。蒴果长卵圆形,室间开裂,绿色;种子多数。花期6~8月。果期9月。

生长于土壤深肥的林边或草丛中。分布几遍全国,大部地区有栽培。

本植物的花(百合花)、种子(百合子)亦供药用,各详专条。

②细叶百合,又名:线叶百合、卷莲花、灯伞花、散莲伞.

多年生草本,高20~60厘米.鳞茎广椭圆形,长2.5~4厘米,直径1.5~3厘米。茎细,圆柱形,绿色。叶3~5列互生,至茎顶渐少而小;无柄;叶片窄线形,长3~14厘米,宽1~3毫米,先端锐尖,基部渐狭。花单生于茎顶,或在茎顶叶腋间各生一花,成总状花序状,俯垂;花梗粗壮,长6厘米左右;花被6片,红色,向外反卷;雄蕊6,短于花被;雌蕊1,子房细长,先端平截,花柱细长,先端扩展,柱头浅裂。蒴果椭圆形,长2~3厘米。花期6~8月。果期8~9月。

生长于山坡林下及山地岩石间。分布黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古等地。

麝香百合(《汝南圃史》),又名:岩百合,红岩百合。

多年生草本,高约50~100厘米,鳞茎近球形,径约5厘米。茎直立,基部淡红色。叶披针形或狭长椭圆形,长10~15厘米,宽5~15毫米,先端渐尖或锐尖。花顶生,2~3朵,平生或稍下弯;喇叭状,纯白色,基部染成绿色;花被6片,倒卵形或倒披针形,上方稍有反曲;雄蕊6;雌蕊1,花柱细长,上部弯曲,柱头头状。蒴果长椭圆形。花期初夏。

栽培或野生。分布贵州、广东等地。

【性状】干燥的鳞叶,呈长椭圆形,披针形或长三角形,长约2~4厘米,宽约0.5~1.5厘米,肉质肥厚,中心较厚,边缘薄而成波状,或向内卷曲,表面乳白色或淡黄棕色,光滑细腻,略有光泽,瓣内有数条平行纵走的白色维管束。质坚硬而稍脆,折断面较平整,黄白色似蜡样。气微,味微苦。以瓣匀肉厚、色黄白、质坚、筋少者为佳。

药用百合有家种与野生之分,家种的鳞片阔而薄,味不甚苦;野生的鳞片小而厚,味较苦。

【化学成份】百合鳞茎含秋水仙碱等多种生物碱及淀粉、蛋白质、脂肪等。麝香百合的花药含有多种类胡萝卜素,其中大部分是顺花药黄质酯,占91.7~94% 。卷丹的花药含水分2.68%,灰分4.17%,蛋白质21.29%,脂肪12.43%,淀粉3.61%,还元糖11.47%,维生素B1_443微克%,B2_1829微克%,泛酸306微克%,维生素C 21.2毫克%,并含β-胡萝卜素等。

【药理作用】百合煎剂对氨水引起的小鼠咳嗽止咳作用,小白鼠肺灌流使流量增加,并能对抗组织胺引起的蟾蜍哮喘

【炮制】百合:拣去杂质、黑瓣,簸除灰屑。蜜百合:取净百合,加炼熟的蜂蜜(百合100斤用炼蜜6斤4两)与开水适量。拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至黄色不沾手为度,取出,放凉。

《品汇精要》:"百合,蒸熟用。"

【性味】甘微苦,平。

①《本经):"味甘,平。"

②《别录》:"无毒。"

③《救荒本草》:"味甘辛,平。"

④《长沙药解》:"味甘微苦,微寒。"

【归经】入心、肺经。

①《雷公炮制药性解》:"入心肺、大、小肠四经。"

②《本草汇言》:"入手足太阴,手足厥阴,手足阳明经。"

③《药品化义》:"入肺、心、胆三经。"

【功能主治】润肺止咳清心安神。治肺费久嗽,咳唾痰血;热病后余热来清,虚烦惊悸,神志恍惚;脚气浮肿。(1)润肺止咳:用于肺燥或阴虚之咳嗽咯血,常配川贝。(2)清心安神:用于热性病后余热不清、虚烦不眠、神志恍惚,常配地黄

①《本经》:"主邪气腹胀心痛利大小便补中益气。"

②《别录》:"除浮肿胪胀,痞满,寒热,通身疼痛,及乳难。喉痹,止涕泪。’

③《药性论》:"除心下急、满、痛,治脚气,热咳逆。"

④《食疗本草》:"主心急黄。"

⑤《日华子本草》:"安心,定胆,益志,养五脏。治癫邪啼泣、狂叫,惊悸,杀蛊毒气,熁乳痈发背及诸疮肿,并治产后血狂运。"

⑥《本草衍义》:"治伤寒坏后百合病。"

⑦《本草蒙筌》:"除时疫咳逆。"

⑧《医学入门》:"治肺痿肺痈。"

⑨《纲目拾遗》:"清痰火,补虚损。"

⑩《上海常用中草药》:"治肺热咳嗽,干咳久咳,热病后虚热,烦躁不安。"

【用法用量】内服:煎汤,0.3~1两;蒸食或煮粥食。外用:捣敷。

【注意】寒痰嗽,中寒便滑者忌服。

①《本经逢原》:"中气虚寒,二便滑泄者忌之。"

②《本草求真》:"初嗽不宜遽用。"

【贮藏】置通风干燥处。

【附方】①治咳嗽不巳,或痰中有血:款冬花、百合(焙,蒸)等分。上为细末,炼蜜为丸,如龙眼大。每服-丸,食后临卧细嚼,姜汤咽下,噙化尤佳。(《济生方》百花膏

②治支气管扩张、咯血:百合二两,白及四两,蛤粉二两,百部一两。共为细末,炼蜜为丸,每重二钱,每次一丸,日三次。(《新疆中草药手册》)

③治肺病吐血:新百合捣汁,和水坎之,亦可煮食。(《卫生易简方》)

④治背心前胸肺慕间热,咳嗽咽痛,咯血,恶寒,手大拇指循白肉际间上肩背至胸前如火烙:熟地生地、归身各三钱,白芍甘草各一钱,桔梗元参备八分,贝母麦冬、百合各钱半。如咳嗽,初一、二服,加五味子二十粒。(《慎斋遗书》百合固金汤

⑤治肺脏壅热烦闷:新百合四两,用蜜半叠,拌和百合,蒸令软,时时含如枣大,咽津。(《圣惠方》)

⑥治百合病发汗后者:百合七枚(擘),知母三两(切)。上先以水洗百合,渍一宿,当白沫出,去其水,更以泉水二升,煎取一升,去渣;别以泉水二升煎知母,取一升,去渣后,合和煎取一升五合,分温再服。(百合知母汤

⑦治百合病之后者:百合七枚(擘),鸡子黄一枚。上先以水洗百合,渍一宿,当白沫出,去其水,更以泉水二升,煎取-升,去渣,内鸡子黄,搅匀,煎五分,温服。(百合鸡子汤

⑧治百合病下之后者:百合七枚(擘),滑石三两(碎,绵裹),代赭石如弹丸大一枚(碎,绵裹)。上先以水洗百合,渍一宿,当白沫出,去其水,更以泉水二升,煎取-升,去渣;别以泉水二升煎滑石代赭取-升,去渣后,合和重煎,取-升五合,分温服。(滑石代赭汤

⑨治百合病不经吐下发汗,病形如初者:百合七枚(擘),生地黄汁一升。上以水洗百合,渍一宿,当白沫出,去其水,更以泉水二升煎取-升,去渣,内地黄汁煎取一升五合,分温再服,中病勿更服,大便当如漆。(百合地黄汤

⑩治百合病变发热者:百合一两(炙),滑石三两。上为散,饮服方寸匕,日三服,当微利者止服,热则除。(百合滑石散。⑥方以下出《金匮要略》)

⑾治神经衰弱心烦失眠,百合五钱,酸枣仁五钱,远志三钱。水煎服。(《新疆中草药手册》)

⑿治肺痈:白花百合,或煮或蒸,频食。拌蜜蒸更好。(《经验广集》百合煎)

⒀治疮肿不穿:野百合同盐捣泥敷之良。(《包会应验方》)

⒁治天疱湿疮:生百合捣涂,一、二日即安。(《濒湖集简方》)

⒂治耳聋、耳痛:干百合为末,温水服二钱,日二服。(《千金方》)

⒃鲜百合汁:鲜百合三个,取汁用温开水冲服,早晚各一次,可治肺结核之咯血,慢性支气管炎伴有肺气肿。

百花煎:百合30克,冬花15克,水煎服,可治肺热咳嗽,咽干口渴

⒅百合知母汤:百合30克,知母15克,水煎服,可用热性病后期的各种症状。

百合汤:百合30克,鸟药10克,水煎服,可治日久不愈的胃痛

⒇百合50克,北沙参15克,冰糖15克,水煎服。可治干咳,口干咽燥。

(21)百合、莲藕节各20克,水煎,汤水冲入白芨粉10克服下,可治肺阴虚有热引起的咳血

(22)百合15克,麦冬10克,五味子10克,冬虫夏草10克,川贝6克,水煎服,每日一剂,可治咳喘,痰少,咽干,气短乏力等症。

(23)百合30克,北沙参15克(亦可加冬花10克),冰糖15克,水煎服,每日一剂,可治干咳痰少,口干咽燥。

(24)百合蜜:百合100克,蜂蜜50克拌匀蒸熟,于睡前食用。适用于神经衰弱,睡眠欠佳,久咳,口干等症。

(25)清蒸百合:鲜百合洗净,蒸熟食用,可连续服用,对肝炎病,贫血,体虚,有良好的疗效。

(26)百合糖水:百合100克,白糖适量,煮汤食用。适用于肺结核和热性病后期患者以及失眠心悸,精神不安,肺痿,痰火咳血等症。

(27)百合炖肉:百合100克,瘦猪肉(亦可用鸡肉羊肉)500克,共炖熟佐餐食用。适用于身体虚弱者及慢性支气管炎浮肿患者作调补之用。

(28)百合粥:百合50克、粳米100克,同煮粥,加冰糖调味食用。有润肺止咳养心安神作用。适用于慢性支气管炎,肺热或肺燥所致的干咳,以及肺结核,久咳不愈,睡眠不好,烦躁不安,肺气肿,咯血,妇女更年期综合症,神经衰弱等症。脾胃虚弱风寒感冒咳嗽者不宜食用。

(29)百合粥:百合、莲子、薏米各适量,同煮粥,加冰糖或白糖调味食用。有滋补安神益胃润肺作用。适用于各种虚弱,心悸,大便溏稀,脚气病等症。

(30)面合病(伤寒病之后坐卧不安,神志不清,胡言乱语)。如已发汗用百合枚,水泡一夜,次日清晨以泉水煮取一升;另用知母三两,加水二程式煮取一升。百合汁、知母汁合在一起煮成一升半,分次服。此方名"百合知母汤"。如已吐过,则用百全七枚,水泡一夜,次日清晨以泉水二升煮取一升,加鸡蛋白一个,分两次服。此方名"百合鸡子汤"。如已泻过,则用百合七枚,水泡一夜,次日清晨以泉水二繁荣昌盛煮取一升;另用代赭石一两、滑石三两,加水二繁荣昌盛煮取一升,是百合汁一起再煮成一升半,分两次服。此方名"百合代赭汤"。如未经汗、吞、下,则用百合枚,水泡一领先,次日清晨以泉水二升煮取一升;另以生地黄汁一升,令两汁合煮成一升半,分两次服。此方名"百合地黄汤"。如病已变成消渴,则用百合一升在水一半中泡一夜,取汗温洗病人,洗毕,令病人吃白汤饼。如病已变成热症,则用百合一两、滑石三两,共研为末,水冲一匙,微泻即见药效。如病已变成腹满作痛,则用百合炒为末,每服一匙,水送下。一天服二次。

(31)肺脏壅热。烦闷咳嗽。用新百合四两,加蜜蒸软,时时含一片吞津。

(32)肺病吐血。用新百合捣汁,水送服。煮百合吃亦可。

(33)风疹流走。用盐泥二两、百合半两、黄丹二钱、醋一分、唾液四分,捣和敷贴。

(34)肿不穿。用野百合同盐捣泥敷涂。

(35)天泡疮。用生百合捣涂,二、二日即安。或用百合花晒干为末,调菜油涂搽亦有效。

(36)肠风下血。有百合子,酒炒微赤,研为末,开水冲服。

【临床应用】外用止血:取百合粉15克,加入蒸馏水配成15%混悬液,再加温约至60℃,并搅动使成糊状。俟冷,放入2~4℃0冰箱内冻结;冻结成海绵状后再放入石灰桶内,或用纱布包好挂起,使之慢慢解冻(不可加温或曝晒);继将海绵体中之水分挤去,再剪成所需之大小与形状,装在瓶内在15磅压力下蒸气消毒15分钟即可应用。临床以百合海绵填塞治疗鼻衄及用于鼻息肉切除、中下鼻甲部分截除等手术后止血,据100余例观察,止血效果良好,百合海绵在鼻腔中3小时即开始溶化,14小时完全消失,能被组织吸收而无不良过敏反应。

【备注】同属植物如:卷丹(《纲目》)(东北)、山丹(《食疗本草》)(详"山丹"条)、山百合(《植物名实图考》)(云南)、松叶百合、渥丹(《花镜》)、赛渥丹(东北)、轮叶百合、高原卷丹(西北、西南)、野百合(新疆)等,均可入药。

【摘录】《中药大辞典》

中药功效分类

《中华本草》:百合

【出处】出自《神农本草经》。

1.《纲目》:百合之根,以众瓣合成也。或云,专治百合病,故名,亦通。其根如大蒜,其味如山薯,故俗称为蒜脑薯。此物花叶根皆四向,故日强瞿。凡物旁生谓之瞿,义出《韩诗外传》。百合一茎直上,四向生叶,叶似短竹叶,不似柳叶,五、六月茎端开大白花,长五寸,六出,红蕊四垂向下,色亦不红。红者叶似柳,乃山丹也。百合结实,略似马兜铃,其内,子亦似之,其瓣种之如种蒜法,山中者宿根,年年自

【拼音名】Bǎi Hé

【英文名】Lanceleaf Lily Bulb Greenish Lily BulbLow Lily Bulb, Greenish Lily

【别名】重迈、中庭、重箱、摩罗、强瞿、百合蒜、蒜脑薯

【来源】药材基源:为百合科植物百合、卷丹、山丹、川百合等的鳞茎。

拉丁植物动物矿物名:1.Lilium brownii F. E.Brown ex Miellezvar.viridulum Baker[L.browniiF.E.Brownex Miellez var.colchesteri(Van Houtt.)Wils.ex Elwes ] 2.Lilium lancifolium Thunb. [L.tigrinum Ker-Gawl.] 3.Liliumpumilum DC.[L.tenuifolium Fisch.] 4.Lilium davidii Duch.

采收和储藏:于移栽第2年,9-10月茎叶枯萎后采挖,去掉茎杆、须根,将小鳞茎选留做种,将大鳞茎洗净,从基部横切一刀,使鳞片分开,然后于开水中烫5-10min,当鳞片边缘变软,背面有微裂时,迅速捞起,放清水冲洗去粘液,薄摊晒干或炕干。

【原形态】1.百合,多年生草本,高70-150cm。茎上有紫色条纹,无毛;鳞茎球形,直径约5cm,鳞茎瓣广展,无节,白色。叶散生,具短柄;上部叶常小于中部叶,叶片倒披针形至倒卵形,长7-10cm,宽2-3cm,先端急尖,基部余窄,全缘,无毛,有3-5条脉。花1-4朵,喇叭形,有香味;花被片6,倒卵形,长15-20cm,宽3-4.5cm,多为白色,背面带紫褐色,无斑点,先端弯而不卷,蜜腺两边具小乳头状突起;雄蕊6,前弯,花丝长9.58-11cm,具柔毛,花药椭圆形,丁字着生,花粉粒褐红色;子房长柱形,长约3.5cm,花柱长11cm,无毛,柱头3裂。蒴果长圆形,长约5cm,宽约3cm,有棱。种子多数。花、果期6-9月。 2.卷丹 多年生草本,高1-1.5m。鳞茎卵圆状扁球形,高4-7cm,直径5-8cm。茎直立,淡紫色,被白色绵毛。叶互生,无柄;叶片披针形或长圆状披针形,长5-20cm,宽0.5-2cm,向上渐小成苞片状,上部叶腋内常有紫黑色珠芽。花3-6朵或更多,生于近顶端处,下垂,橘红色,花蕾时被白色绵毛;花被片披针形向外反卷,内面密被紫黑色斑点;雄蕊6,短于花被,花药紫色;子房长约1.5cm,柱头3裂,紫色。蒴果长圆形至倒卵形,长3-4cm。种子多数。花期6-7月,果期8-10月。3.山丹 多年生草本,高20-60cm。鳞茎圆锥形或长卵形,直径1.8-3.5cm,具薄膜,鳞瓣长圆形或长卵形,长2-3.5cm,宽0.7-1.2cm,白色。叶散生于茎中部,无柄;叶片条形,长3-10cm,宽1-3mm,无毛,先端锐尖,基部渐窄,有1条明显的脉。花一至数朵,生于茎顶或在茎端叶腋间,俯垂,鲜红色或紫红色;花被片6,长3-4.5cm,宽5-7mm,内花被片稍宽,反卷,无斑点或有少数斑点,蜜腺两边有乳头状突起;雄蕊6,短于花被,花丝无毛,花药长椭圆形,黄色,具红色花粉粒;子房圆柱形,长约9mm,花柱比子房长1.5-2倍。蒴果长圆形。花期7-8月,果期8-10月。 4.川百合 多年生草本,高约1.5m。鳞茎球形,直径2-4cm,白色。茎直立,具小突起或稀疏的锦毛。叶散生,中部密集;叶片条形,长6-10cm,宽2-3mm,两面无毛,边缘反卷并有明显的小乳头状突起,叶腋处具白色绵毛,中脉明显。花单生或2-8朵成总状排列,下垂,橙黄色,直径5-8cm;花梗长3-6cm,具披针形叶状苞片;花被片6,长圆形,长4-6cm,宽1cm左右,向外反卷,具紫色斑点,外面具稀绵毛,蜜腺两边具毛和乳头状突起;花丝无毛,花药长圆形,长1.4-1.6cm,花粉深橘红色;花柱长为子房的2倍。蒴果长椭圆形,长3.5cm,直径1.7-2cm。花期7-8月,果期9月。

【生境分布】生态环境:1.生于海拔900m以下的山坡草丛、石缝中或村舍附近。也有栽培。

2.生于海拔2500m以下的林缘路旁及山坡草地。

3.生于海拔400-2500m的山坡、林下及山地岩石间。 4.生于海拔850-3200m的山坡草地或林缘。

资源分布:1.分布于河北、山西、陕西、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南等地。

2.分布于河北、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南、西藏等地。 3.分布于东北、华北、西北、山东、河南等地。 4.分布于山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南等地。

【栽培】生物学特性 喜温暖稍带冷凉而干燥的气候,耐荫性较强。耐寒,生长发育温度以15-25度为宜。能耐干旱。最忌酷热和雨水过多。为长日照植物,生长前期和中期喜光照。宜选向阳、土层深厚、疏松肥沃、排水良好的砂质土壤栽培,低湿地不宜种值。忌连作,与豆类和禾本科作物轮作较好。 栽培技术 无性繁殖和有性繁殖均可。目前生产上主要用鳞片、小鳞茎和珠芽繁殖。鳞片繁殖:秋季采挖鳞茎,剥取里层鳞片,选肥大者在1:500的苯菌灵或克菌丹水溶液中浸30min,取出,阴干,基部向下插入苗床内,第2年9月挖出,按行株距15cm×6cm移栽,经2-3年培育可收获。亦可采用育苗箱育种。小鳞茎繁殖:采收时,将小鳞茎按行株距15cm×6cm播种,经2年培育可收获。珠芽繁殖:夏季采收珠芽,用湿沙混合贮藏于阴凉通风处,当年8-9月播于苗床上,第2年秋季地上部枯萎后,挖取鳞茎,按行株距20cm×10cm播种,到第3年秋采收,较小者再培育1年。 田间管理 苗出齐后和5月间,各中耕除草1次,同时追肥、培土、用人畜粪水、油饼、草木灰、过磷酸钙等混合施用。亦可用0.2%磷酸二氢钾进行叶面追肥。5月下旬要去顶,并打珠芽,6-7月孕蕾期间,应及 时摘除花茎。夏季高温多雨季节,要注意排水。 病虫害防治 病害有病毒病,选择无病鳞茎繁殖,并消灭传染病害的蚜虫。立枯病,要避免连作,注意排水,发现病株,立即拔除,并撒石灰消毒。虫害有蚜虫,可用50%马拉硫磷1000倍液喷射防治。

【性状】性状鉴别 (1)百合 鳞叶呈长椭圆形,顶端尖,基部较宽,微波状,向内卷曲,长1.5-3cm,宽0.5-1cm,厚约4mm,有脉纹3-5条,有的不明显。表面白色或淡黄色,光滑半透明,质硬而脆,易折断,断面平坦,角质样,无臭,味微苦。 (2)卷丹 鳞叶长2-3.5cm,宽1.5-3cm,厚1-3cm,表面乳白色或淡黄棕色,有纵直的脉纹3-8条,质硬而脆;易折断,断面平坦,角质样。无臭,味微苦。 (3)山丹 鳞叶长约5.5cm,宽约2.5cm,厚至3.5mm,色较暗,脉纹不太明显。 (4)川百合 鳞叶长2.5-5.5cm,宽约1.2cm,厚1-3mm。以鳞叶均匀、肉厚、质硬、筋少、色白、味微苦者为佳。 显微鉴别 粉末特征:(1)百合 灰白色。①未糊化淀粉粒呈卵形或长圆形,两端圆或稍平截,直径5-50μm,长至80μm;脐点人字状、三叉状或马蹄状,层纹明显。②表皮细胞壁薄,微波状;气孔类圆形者,直径56-67μm,长圆形者直径40-48μm,长45-61μm,副卫细胞3-5个。③螺纹导管直径约至25μm。 (2)卷丹 米黄色。 ①未湖化淀粉粒呈长卵圆形、类圆形或不规则形,直径4-29μm,长约至46μm,脐点不明显,呈人字状或短缝状,多位于小端,层纹隐约可见。②表皮细胞垂周壁稍增厚,有的呈连珠状;气孔类圆形,直径60-68μm,副卫细胞3-5个,保卫细胞有纹理。③螺纹、网纹导管直径约至30μm (3)山丹 灰白色。 ①未湖化淀粉粒卵圆、椭圆形或略呈贝壳状,较小端稍尖突,直径3-48μm,长至72μm;脐点人字状、点状或短缝状,层纹明显,复粒由2-4分粒组成。②表皮细胞壁波状弯曲;气孔类圆形,直径44-52μm,副卫细胞4-5个,保卫细胞有纹理。③螺纹导管直径约至21μm。 (4)川百合 灰白色。 ①未湖化淀粉粒圆形或长卵形,脐点裂缝状、点状,层纹不明显。②外表皮细胞极弯曲,气孔类圆形,副卫细胞4-5个。

【化学成份】百合鳞茎含岷江百合甙(regaloside)A、D,3,6'-O-二阿魏酰蔗糖(3,6'-O-diferuloylsucrose),1-O-阿魏酰甘油(1-O-feruloylglycerol),1-O-对-香豆酰甘油(1-O-p-coumaroylglycerol),26-O-β-D-吡喃葡萄糖基-奴阿皂甙元-3-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖甙〔26-O-β-D-glucopyranosylnuatigenin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→2)-β-D-glucopyranoside〕,26-O-β-D-吡喃葡萄糖基-奴阿皂甙元-3-O-α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-O-[β-D-吡喃葡萄糖基(1→4)]-β-D-吡喃葡萄糖甙

【药理作用】1.镇咳祛痰作用1.1.镇咳作用小鼠用SO2引咳法,观察其镇咳效果。结果见表2。均有明显的镇咳作用。

1.2.祛痰作用用酚红比色法,气管最后用0.5mlNaHCO3冲洗,于546nm处测定吸收度,并从酚红标准曲线中求出气管排出酚红量。结果见表3。均有显着的祛痰作用。

2.镇静作用小鼠停食8小时后,分别ig百合20g/kg,用酸枣仁作阳性对照,空白用生理盐水,给药30分钟ip戊巴比妥钠40mg/kg,以翻正反射消失到恢复的时间作为睡眠时指标。同时观察对戊巴比妥钠阈下剂量睡眠率的影响。均具有显着地增加戊巴比妥钠睡眠时间及阈下剂量的睡眠率,提示有明显的镇静作用。

3.滋阴润肺作用3.1.肺气虚模型游泳实验表明,百合、卷丹以10g/kg剂量ig给于小鼠,并与黄芪(10g/kg)对照,有显着的延长游泳时间,三者的P值均<0.001。

3.2.甲亢阴虚模型耐缺氧实验,用甲状腺素0.3mg/只制成小鼠模型。结果百合加甲状腺素组和卷丹加甲状腺素组,明显延长小鼠耐缺氧能力,其P值分别为P<0.01和P<0.001。

3.3.对肾上腺皮质激素所致阴虚模型负荷游泳实验,取雄性小鼠,分生理盐水组、强的松龙(40mg/kg/次)造型组和药物(ig10g/kg)加强的松龙组。结果百合对肾上腺皮质功能衰竭起显着性的保护作用(P<0.001)。

3.4.对小鼠以2,4-二硝基氯苯(DNCB)所致迟发型过敏反应亦有显着的抑制作用。

4.强壮作用4.1.对小鼠负荷游泳的影响小鼠igl0g/kg的药物,并与生理盐水和阿胶养血口服液0.2ml/10g作阳性对照。结果卷丹具显着的延长小鼠游泳时间(P<0.001)。

4.2.对小鼠耐常压缺氧的影响小鼠ig10g/kg的药物,以生理盐水作空白对照和以阿胶养血口服液0.2ml/10g作阳性对照。结果卷丹亦能明显的延长小鼠耐缺氧时间(P<0.05)。

4.3.对异丙肾上腺素所致的耐缺氧未见明显的作用。

5.抗癌作用本品所含秋水仙碱能抑制癌细胞的增殖。

【毒性】1.秋水仙碱有骨髓抑制、胃肠道症状如恶心、呕吐、食欲减退、腹泻便秘等,有的可产生肠麻痹、四肢酸痛。

2.注射液局部刺激性较大,漏于血管外,可引起局部坏死。

3.少数患者有脱发、心电图改变。

【鉴别】理化鉴别 薄层色谱:取本品粗粉0.5g,加60%乙醇5-10ml,温浸并不断振摇30min,滤过,滤液浓缩至1ml,作为供试液。另用果糖和蔗糖对照。分别点于同一硅胶G板上,以醋酸乙酯-甲醇-乙酸-水(12:3:3:2)展开,用α-萘酚硫酸液显色。供试液色谱在与对照品色谱相应位置上,显相同的紫红色斑点。

【炮制】1.百合:拣去杂质、黑瓣,簸除灰屑。

2.蜜百合:取净百合,加炼熟的蜂蜜(百合100斤用炼蜜6斤4两)与开水适量,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至黄色不沾手为度,取出,放凉。《品汇精要》:百合,蒸熟用。

【性味】甘;微苦;微寒

【归经】心;肺经

【功能主治】养阴润肺;清心安神。主阴虚久嗽;痰中带血;热病后期;余热未清,或情志不遂所致的虚烦惊悸、失眠多梦、精神恍惚;痈肿湿疮

【用法用量】内服:煎汤,6-12g;或入丸、散;亦可蒸食、煮粥。外用:适量,捣敷。

【注意】风寒咳嗽及中寒便溏者忌服。

【附方】1.百合固金汤(《医方集解》),养阴润肺化痰止咳,主治肺肾阴虚。2.滑石代赭汤(《金匮要略》),养阴清热利尿降逆。3.百合知母汤(《金匮要略》),宁心安神,润肺清热,主治百合病误汗后,津液受伤,虚热加重,心烦口渴。4.百合鸡子黄汤(《金匮要略》),养阴除烦,主治百合病误吐后,虚烦不安,口干唇燥,大便干燥。5.百合地黄汤(《金匮要略》),润养心肺,清热凉血,主治百合病。6.百花膏(《济生方》),主治咳嗽不已,痰中有血。7.补肾丸(《银海精微》),滋阴补阴

【各家论述】1.《本经》:主邪气腹胀心痛。利大小便补中益气

2.《别录》:除浮肿胪胀,痞满,寒热,通身疼痛,及乳难,喉痹,止涕泪。

3.《药性论》:除心下急、满、痛,治脚气,热咳逆。

4.《食疗本草》:主心急黄。

5.《日华子本草》:安心,定胆,益志,养五脏。治癫邪啼位、狂叫,惊悸,杀蛊毒气,燲乳痈发背及诸疮肿,并治产后血狂运。

6.《本草衍义》:治伤寒坏后百合病。

7.《本草蒙筌》:除时疫咳逆。

8.《医学入门》:治肺痿,肺痈。

9.《纲目拾遗》:清痰火,补虚损

10.《上海常用中草药》:治肺热咳嗽,干咳久咳,热病后虚热,烦躁不安。

11.《本草经疏》:百合,主邪气腹胀。所谓邪气者,即邪热也。邪热在腹故腹胀,清其邪热则胀消矣。解利心家之邪热,则心痛自廖。肾主二便,肾与大肠二经有热邪则不通利,清二经之邪热,则大小便自利。甘能补中,热清则气生,故补中益气。清热利小便,故除浮肿、胪胀。痞满寒热,通身疼痛,乳难,足阳明热也;喉痹者,手少阳三焦、手少阴心家热也;涕、泪,肺肝热也;清阳明三焦心部之热,则上来诸病自除。

12.《本草述》:百合之功,在益气而兼之利气,在养正而更能去邪,故李氏谓其为渗利和中之美药也。如伤寒百合病,《要略》言其行住坐卧,皆不能定,如有神灵,此可想见其邪正相干,乱于胸中之故,而此味用之以为主治者,其义可思也。

13.《本经逢原》:百合,能补土清金,止嗽,利小便。仲景百合病,兼地黄用之,取其能消瘀血也。《本经》主邪气腹胀心痛,亦是散积蓄之邪。其曰利大小便者,性专降泄耳。其曰补中益气者,邪热去而脾胃安矣。

14.《本草从新》:朱二允云:久嗽之人,肺气必虚,虚则宜敛。百合之甘敛,甚于五味之酸收也。

15.《医林纂要》:百合,以敛为用,内不足而虚热、虚嗽、虚肿者宜之。与姜之用,正相反也。

16.《本草正义》:百合,乃甘寒滑利之品,《本经》虽曰甘平,然古今主治,皆以清热泄降为义,其性可见。《本经》主邪气,《别录》主寒热,皆以蕴结之热邪言之。主腹胀心痛,利大小便,除浮肿胪胀,痞满疼痛、乳难、喉痹,皆滑润开结,通利泄导之功用。《本经》又以为补中益气,《日华》又有安心益志等说,皆谓邪热去而正气自旺,非径以甘寒之品为补益也。仲景《金匮》以主伤寒后之百合病,《外台秘要》中更多此法,则百合病者,本为伤寒病后馀热未清之证,所以神志恍惚,莫名所苦,故谓之百脉一宗,悉致其病,百合能清泄肺胃之热,而通调水道,导泄郁热,是以治之。然则凡瞋胀浮肿等证,必系热阻气郁,百合方为正治,而寒湿交滞,脾肾阳衰者,皆当忌之。甄权谓其除心下急满,治脚气,亦必以有热者为宜。甄权又主热咳,洁古谓为止嗽,又必以肺热炽甚,气火烁金之证,乃为合法;而风寒外束,肺气不宣之咳,尤为禁品。古方以百合、款冬花同熬成膏,名曰百花膏,治久咳痰血之病,亦以阴虚火旺,上烁燥金,故以百合之清润降火,合之款冬之微温开泄者,宣散气火,滋益肺虚,是为正治。而世俗或以百合通治外感之嗽者,又未免寒降遏抑,反令肺气室塞,外邪无从宣泄矣。

【摘录】《中华本草》

中药拼音索引:b
打赏中医宝典

相关记载

中药功效分类
中药功效分类

百合 知识

中药功效分类

相关中药

中药功效分类

中药主治

相关方剂

拼音:B 相关书籍